Hướng dẫn MeshCheckout

I. Tạo tài khoản admin

Truy cập page sau khi khởi tạo tại đường dẫn

https://[xxx].meshcheckout.com/account/admin

[xxx] : tên riêng mà MeshCheckout đã cung cấp cho bạn

Nhập các thông tin của admin account. Đây là account duy nhất trên hệ thống vì vậy hãy đảm bảo an toàn thông tin cho account này. Bạn không thể tạo account admin khác sau khi tạo account này.

II. Login Gateway

Login vào tài khoản gateway tại 

https://xxx.meshcheckout.com

username/password: account admin đã bạn tạo trước đó.

III. Cài đặt Mesh site – Site phụ

  1. Nhận file meshcheckout-connect.zip sau khi đăng ký tài khoản
  2. Cài đặt plugin MeshCheckout Connect vào mesh site – website sử dụng để gửi thông tin thanh toán đến PayPal
  3. Kích hoạt plugin và truy cập menu Setings > MeshCheckout Connect
  4. Điền thông tin gateway và bấm Save Changes (Link gateway không có dấu / cuối cùng của URL)
  5. Sau khi page được reload lại, sẽ thấy nút Connect ở bên trên của trang, bấm Connect để connect mesh site vào gateway

Sau khi bấm Connect Now, page hiển thị integrate hiển thị, bấm Integrate Now để thêm mesh site vào hệ thống

Bấm Setup Accounts để vào page danh sách các mesh site để quản lý thông tin

IV. Cấu hình PayPal của Mesh site – site phụ

Sau khi thêm site mesh vào gateway, truy cập menu Payment Sites > All Sites trong gateway website 

Click chọn site mesh để setup thông tin bằng cách bấm nút Settings ở site tương ứng

Paypal Client IDPaypal Client Secret có thể lấy từ PayPal theo hướng dẫn sau: https://www.knowband.com/blog/tips/get-paypal-client-id-secret/ 

Paypal Mode: Nếu sử dụng cho mục đich test payment thì chọn Sandbox còn live site thì chọn Live

Is Active?: Chọn Enable để kích hoạt site mesh cho việc thanh toán

Group: Nhập tên/Hoặc chọn từ group có sẵn để gán mesh site này vào group – sử dụng để phân loại account PayPal khi thanh toán. Bỏ trống nếu bạn không muốn set group cho site mesh này.

Sau khi nhập xong, bấm Update Site để kết thúc

V. Cài đặt Payment Methods (Cài lên site chính)

Nhận file meshcheckout-paygates.zip từ MeshCheckout sau khi đăng ký tài khoản

Login vào website bán hàng chính – money site, Cài đặt và Active plugin trên store từ file zip download được. Cài đặt qua menu Plugins > Add New, sau đó chọn Upload File và cài đặt.

Tiếp theo, vào menu WooCommerce > Settings > Payments

Tìm đến payment method MeshCheckout Paypal và bấm Setup

Enable: Tắt/bật phương thức thanh toán

Gateway URL: URL của gateway – https://[xxx].meshcheckout.com (thay xxx bằng domain riêng của bạn, lưu ý không có dấu / ở cuối.)

Token Secret: Token key của gateway – truy cập Dashboard của gateway sẽ thấy đoạn secret key 

Group ID: ID của group muốn sử dụng các site trong group đó để thanh toán – Nếu ko nhập group ID thì payment sẽ sử dụng ngẫu nhiên bất kì site mesh nào có trên hệ thống để thanh toán.

Paypal sandbox: Nếu kích hoạt thì hệ thống chỉ sử dụng các account có Paypal Mode là sandbox để thanh toán. Không kích hoạt, sử dụng các mesh site có tài khoản Paypal live để thanh toán. 

Với live site, bỏ tick của option này để sử dụng các account PayPal live.

Debug log: Nên bật để kiểm tra log hệ thống nếu có lỗi. Nên bật lựa chọn này để việc đối soát cũng như kiểm tra lỗi phát sinh dễ dàng hơn.

Express Checkout: Nên bật cấu hình này để tỉ lệ chuyển đổi được cao hơn.

Disable Shipping Address: Thanh toán với PayPal không cần gửi thông tin shipping sang PayPal. Áp dụng trong trường hợp bạn bán sản phẩm digital, khách hàng không cần nhập thông tin billing và shipping trong checkout page.

Xem thêm ảnh bên dưới