Giới thiệu MeshCheckout

MeshCheckout hoạt động thế nào.

Khi một yêu cầu thanh toán của site chính được diễn ra thì các thông tin chuyển cho PayPal/Stripe sẽ được trung chuyển qua domain phụ. PayPal/Stripe sẽ trao đổi dữ liệu với domain phụ chứ không qua domain chính.

 

Hành trình thanh toán của khách hàng không thay đổi so với sử dụng giải pháp gốc của PayPal/Stripe. Khách hàng không bị chuyển qua domain khác để thanh toán.

 

MeshCheckout hỗ trợ thanh toán xoay vòng với từng tài khoản được kích hoạt. Có thể cấu hình khoảng tiền nhận của từng account cũng như số tiền trên từng order tối đa có thể nhận.

 

MeshCheckout không giới hạn tài khoản thêm vào hệ thống. Chỉ giới hạn số lượng tài khoản kích hoạt thanh toán cùng lúc mà thôi – tuỳ theo gói giá.
MeshCheckout hỗ trợ việc xoay vòng nhận viện giữa các account theo từng đơn hàng. Đơn hàng 1 account A sẽ nhận tiền, đơn hàng 2 sẽ do account B nhận tiền.
 
Ví dụ bạn dùng gói 5 payment active và bạn đã thêm 100 tài khoản PayPal/Stripe trong hệ thống MeshCheckout thì sáng bạn có thể bật 5 account này và chiều set 5 account khác để thanh toán đều được. MeshCheckout ko tính số lần kích hoạt giữa các account.
 
 
 
Hệ thống MeshCheckout bao gồm 3 phần:
 
# Gateway Mesh
– Nhiệm vụ điều hướng và xoay vòng các acc Paypal. Khi khách hàng thanh toán trên site chính, Gateway sẽ chọn 1 account trong hệ thống để chuẩn bị cho việc thanh toán.
 
# Payments plugin
– Plugin này sẽ được cài đặt lên site chính
– Nhiệm vụ thực thi việc thanh toán và chuyển hướng luồng thanh toán đến gateway
 
# Mesh site – whitelist site
– Mesh site là 1 site WordPress có cài dặt plugin connect để tương tác với gateway khi có yêu cầu thanh toán
– Plugin này sẽ tham gia và việc thanh toán chính với account PayPal/Stripe

 

Demo store: https://demostore.meshcheckout.com/