Demo MeshCheckout

Sơ lược

Hệ thống MeshCheckout bao gồm 3 phần:

a) Gateway Mesh

Nhiệm vụ điều hướng và xoay vòng các acc Paypal. Khi khách hàng thanh toán trên site chính, Gateway sẽ chọn 1 account trong hệ thống để chuẩn bị cho việc thanh toán.

b) Payments plugin

Plugin này sẽ được cài đặt lên site chính. Plugin có nhiệm vụ thực thi việc thanh toán và chuyển hướng luồng thanh toán đến gateway MeshCheckout

c) Mesh site

Mesh website là 1 site WordPress có cài đặt plugin connect để tương tác với gateway khi có yêu cầu thanh toán.

Website này sẽ cài plugin Mesh Connect, plugin này sẽ tham gia và việc thanh toán chính với account PayPal. Mọi thông tin dữ liệu của đơn hàng sẽ được trung chuyển qua website này.

Demo

Trong phần demo này là demo cách thức hoạt động của MeshCheckout khi khách hàng vào thanh toán trên site chính và thông tin của đơn hàng sẽ được MeshCheckout lưu chuyển qua hệ thống. 

Bạn có thể login tài khoản PP test của mình hoặc sử dụng account PayPal test bên dưới để thanh toán.

  • Trải nghiệm của khách hàng khi thanh toán
  1. Add sản phẩm vào giỏ hàng và chọn checkout trên site https://demo.salesgen.io/
  2. Chọn phương thức thanh toán là PayPal/Credit Card. Nhập thông tin thẻ hoặc account PayPal để xác nhận. 
  3. Các payment gateway sẽ xử lý thanh toán.
  4. Sau khi bấm nút Pay, bạn sẽ được chuyển về page thank you của site. https://demo.salesgen.io/

Tài khoản test:

username: [email protected]

password: 12345678

PayPal Card Test:

Card Number: 4032031107442930

EXP Date: 11/24

CVC/CSC: 406

Stripe Card Test:

Card Number: 4242 4242 4242 4242

EXP Date: 11/55

CVC/CSC: 123

  • Xem dữ liệu của giao dịch đã được MeshCheckout lưu chuyển qua hệ thống.

Sau khi bạn thanh toán xong bạn có thể truy cập website sau để kiểm tra giao dịch của đơn hàng vừa thanh toán